Varsling

Varsling

Vi ber deg om å varsle oss dersom du skulle oppleve noe som du mener ikke er i henhold til lover, regler eller UBConnects verdigrunnlag.

Nedenfor finner du vår varslingsplakat der vi beskriver vår holdning til varsling og hvordan du kan gå frem for å varsle om kritikkverdige forhold.

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske normer.

Varsling er positivt

Varsling er bra både for bedriften og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for UBConnect.

Rett og plikt til å varsle

Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle UBConnect positivt, men har normalt ikke plikt til å varsle.

De ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Oppfølging av varsling

Ledelsen må ta stilling til hvordan det skal ryddes opp i saker som er varslet.

Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke.

Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.

Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

Den som varsler skal ikke straffes

En varsler som opplever dette må si fra til daglig leder eller styreleder som straks skal behandle et slikt tilfelle.

Hvem varsler du til?

Både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det best varsles. Her er utgangspunktet for hva vi mener passer best for UBConnect:

• Alle saker kan varsles til nærmeste overordnede.

• Personalsaker kan varsles til tillitsvalgte eller HR.

• Miljøsaker eller dårlig arbeidsmiljø kan varsles til Arbeidsmiljøutvalgets leder.

• Brudd på skatteregler eller regler for smøring/korrupsjon kan varsles til økonomisjef.

Dersom varsleren ikke oppnår reaksjon eller tilbakemelding, oppfordres varsleren til å informere daglig leder eller styreleder i UBConnect.

Ekstern varsling

UBConnect har avtale med PWC Norge for ekstern varsling. De har taushetsplikt mht hvem som varsler, og de avtaler med varsleren hvordan varselet skal fremmes overfor UBConnect. Varsel mottas på: https://trustcom.pwc.no/ubconnect.

Anonymitet og fortrolighet

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er allikevel fortrolig informasjon.